OBS de Dorpsschool - Vorden

Ouderraad

Zoals op elke school worden ook op de Dorpsschool jaarlijks veel bijzondere, niet lesgebonden, festiviteiten georganiseerd. Gezien het drukke programma van de leerkrachten is het bijna onhaalbaar om hen dit alleen te laten organiseren. Hulp is hard nodig. En aan wie kan het team dit beter vragen dan aan de ouders/verzorgers?

Daarom kent de Dorpsschool een ouderraad (OR) die wordt gevormd door een groep enthousiaste ouders.

Onze leden

Chayenne

Chayenne Tebbens

Algemeen lid

Marlon

Marlon Hofs- Kornegoor

Penningmeester

Diana

Diana Faber

Algemeen lid

Ouderraad5

Jeroen Vredenberg

Algemeen lid

Arjan

Arjan Siemerink

Algemeen lid

Else

Else Zweverink

Penningmeester

Cynthia

Cynthia Rouwenhorst

Algemeen lid

Wendy

Wendy Waijenberg

Algemeen lid

Marieke

Marieke Jansen

Algemeen lid

Portret04

Patricia Janssen

Personeelslid Ouderraad

Leerkracht groep 1/2

De OR bestaat uit een groep vrijwillige, enthousiaste ouders. Wanneer de OR op zoek is naar nieuwe ouders zullen we u hierover informeren. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal er eventueel een loting plaats vinden. Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties dan kunt u zich wenden tot een van onze leden of een mail sturen naar; or@dorpsschool.nl

Wat doet de OR?

De OR organiseert in samenwerking met de teamleden en leerlingen diverse activiteiten. Hiervoor wordt ook hulp gevraagd aan ouder/verzorgers. Samen werken we aan jaarlijks terugkerende onderwerpen en activiteiten die aansluiten bij het Daltononderwijs op de Dorpsschool. In een schooljaar staan in elk geval de volgende activiteiten op het programma:

Sinterklaas

Kerst

Pasen

Koningsspelen

Eerste schooldag

Kinderboekenweek

Schoolfotograaf

Schoolreisje

Avond 4-daagse

De data van deze activiteiten kunt u terugvinden in de jaarkalender van de school.
Voor het welslagen van de evenementen hebben we ook soms de hulp van u als ouders/ verzorgers hard nodig. Want met uw betrokkenheid kunnen wij voor uw kinderen een geslaagde activiteit op touw te zetten.

De OR is in tegenstelling tot de MR geen inspraakorgaan maar wil graag een klankbord zijn voor ouders, de OR leden nemen hierin een neutrale rol in. Voor vragen, tips of ideeën die niet met de onderwijsinhoud te maken hebben, kunnen ouders terecht bij de OR. Vragen en problemen van onderwijskundige aard kunnen voorgelegd worden aan de teamleden, aan de intern begeleider of aan de directeur.  De OR levert een bijdrage  aan de positieve ontwikkeling van de school en het openbare karakter ervan.

Vrijwillige ouderbijdrage

Van de vrijwillige ouderbijdrage worden verschillende, ontspannende activiteiten bekostigd voor de kinderen. Activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, Kerst en Koningsspelen kunnen van de vrijwillige ouderbijdrage mogelijk worden gemaakt. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks in de algemene jaarvergadering van de OR bepaald. De MR heeft hierin een beslissende rol. Voor de kinderen die vanaf januari aan het schooljaar beginnen wordt de helft in rekening gebracht. De OR int en beheert de ouderbijdrage. Voor vragen over de ouderbijdrage kunt u terecht bij de penningmeester.

Voor eventuele schoolreisjes en ook het schoolkamp van groep 8 moet extra betaald worden. U krijgt hiervan tijdig bericht.

OR vergaderingen

Meerdere malen per jaar komt de OR bij elkaar voor overleg om alle activiteiten soepel te laten verlopen. Bij deze vergadering is ook een leerkracht namens het lerarenteam aanwezig. Een enkele keer is er een afvaardiging van de Medezeggenschapsraad (MR) of schooldirectie bij de vergadering aanwezig.

Voor vragen kunt u mailen naar:

or@dorpsschool.nl